<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vinsterna med digitala löpande skuldebrev

Vinsterna med digitala löpande skuldebrev är stora för alla parter, men mycket återstår för att det ska bli verklighet. I detta blogginlägg inriktar vi oss på effekterna och vinsterna på kort och lång sikt samt de utmaningar som kvarstår. Till vår hjälp har vi pratat med fintech-bolaget Enigio och experter på Lowell.

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur löpande skuldebrev bör kunna digitaliseras genom användandet av blockkedjeteknik. För att kunna skapa en bättre framtid behöver vi förstå historien. Vi börjar därför med att titta på skuldebrev såsom de ser ut, hanteras och används idag. Jag bad Lowells bolagsjurist, Tobias Samuelsson att reda ut begreppen kring skuldebrev.

 

Vad är löpande respektive enkla skuldebrev?

Både löpande och enkla skuldebrev är en dokumentation av en skuld, vanligtvis ett avtal som anger hur mycket pengar som lånats och hur skulden ska betalas tillbaka. Det finns flera skillnader mellan löpande och enkla skuldebrev. En viktig skillnad är att löpande skuldebrev måste innehas för att fordringsägaren ska kunna kräva betalning - man kan säga att fordran följer med och är knuten till det löpande skuldebrevet.  Vad gäller enkla skuldebrev är fordran oberoende av skuldebrevet men skuldebrevet fungerar i det fallet som ett bevismedel för skuldförhållandet.

Sedan finns det även vissa andra juridiska skillnader vid överlåtelse av skuldebrev, preskription av fordran med mera. Reglerna för löpande skuldebrev är ofta mer förmånliga för fordringsägaren (jämfört med enkla skuldebrev) men kräver en annan administration. Löpande skuldebrev är dessutom fysiska värdehandlingar som behöver förvaras och transporteras på ett säkert sätt.

 

Framtiden för skuldebrev

Tidigare har löpande skuldebrev framförallt använts av bankerna vid utlåning. I en alltmer digital värld har dock de flesta banker övergått till enkla skuldebrev vid blanco-utlåning, eftersom de kan skapas och signeras digitalt. Löpande skuldebrev används främst för bolån och företagskrediter. Några frågor kvarstår för att även löpande skuldebrev ska kunna skapas och signeras digitalt.

 

Är digitala löpande skuldebrev möjliga juridiskt?

Genom domen (NJA 2017 s. 769) har Högsta domstolen fastslagit att ett skuldebrev endast kan vara ett löpande skuldebrev om det finns ett original som långivaren eller kronofogdemyndigheten kan göra anteckningar på. Högsta domstolen skriver även att originalet inte behöver vara pappersbaserat, om man kan uppnå samma funktion som ett pappersbaserat skuldebrev har, med annan teknik. Genom domen öppnar Högsta domstolen på ett tydligt sätt upp för digitala löpande skuldebrev, så länge dessa finns i original och det går att göra tillägg och ändringar på originalet.

 

Vilka juridiska utmaningar kvarstår?

Det centrala för att ett innehavardokument ska kunna upprättas i digital form är att:

a) Exklusivt innehav kan garanteras.
b) Eventuella kopior kan särskiljas från originalet.
c) Tillägg kan göras i dokumentet för att beskriva avtalets status.
d) Dokumentet är fritt överlåtelsebart och att det med säkerhet kan bevisas att dokumentet genom överlåtelsen är i förvärvarens och inte längre i överlåtarens besittning.

Enigio har skapat en lösning som heter trace:original. Lösningen bygger på blockkedjeteknik och vi tror att den kommer att uppfylla alla dessa krav.

I tillägg måste ett digitalt löpande skuldebrev signeras digitalt, till exempel med den infrastruktur som redan är på plats hos bankerna genom användandet av BankID.

 

Positiva effekter med digitala skuldebrev - för alla

De positiva effekterna med digitala löpande skuldebrev är många för alla parter, skrev vi i ingressen. Vilket effekter kan vi se och för vem?

Banker och ratinginstitut

I samtliga banker, såväl som i alla inkassobolag, krävs att de fysiska skuldebreven kan hanteras säkert och effektivt. Detta innebär mycket manuell hantering och stora ytor för lagring.

Göran Almgren, CEO på Enigio, menar att bankerna har mycket att vinna när portföljen av löpande skuldebrev kan hanteras, läsas och även avyttras maskinellt.

Göran Almgren"Det skapas ungefär 500 000 pappersbaserade löpande skuldebrev i Sverige varje år. Hanteringskostnaden för ett pappersbaserat skuldebrev varierar mycket mellan bankerna men det är en stor kostnad eftersom de är värdepapper som ska lagras under en lång tid. Uppskattningsvis är genomsnittskostnaden för att hantera ett pappersbaserat löpande skuldebrev mellan 2000 och 4000 kronor vilket indikerar en årlig besparingspotential på minst en miljard kronor."

Dessutom minskar risken för felaktigheter eller att dokument tappas bort. Även för ratinginstitut innebär detta fördelar eftersom de kan gå från arbetsintensiva stickprovskontroller på en portfölj av löpande skuldebrev till att på några sekunder gå igenom hela portföljen.

Bolånetagare och företagare

För bolånetagare och företagare skulle det innebära enkelhet, säkerhet och möjlighet att kunna signera lånen på distans. Dessutom elimineras risken för förseningar på grund av försenad eller förlorad post.

Myndigheter

För en myndighet som Kronofogdemyndigheten (KFM) skulle det, precis som för övriga, innebära en effektivisering där de snabbt kan verifiera att ett löpande skuldebrev är korrekt och är i den senaste versionen (inklusive eventuella påteckningar). En förutsättning för detta är givetvis att Kronofogdemyndigheten först godkänner det digitala originalet.

 

Värdet av perfekt data och riskpåverkan

En grundläggande egenskap hos Enigios variant av det digitala originalet trace:original, är att all data lagras lokalt hos innehavaren av skuldebrevet. Blockkedjeteknik används för att kunna bevisa att dokumentet är autentiskt och för att bevisa ägarskap. Påteckningar på originalet kan göras, men ingenting kan förändras eller tas bort och därmed bevaras dokumentets legitimitet. Den data som för länge sedan fanns manuellt påtecknad på skuldebrevet, och i modernare tid till viss del har registrerats i bankernas system, kommer med hjälp av blockkedjeteknik att finnas tillgänglig i det digitala skuldebrevet i kronologisk ordning.

Detta tror vi är vad som på sikt kommer att innebära stora förändringar. Lån kopplade till löpande skuldebrev har normalt mycket långa löptider. Föreställ dig nu att varenda förändring såsom delbetalning, försenad betalning och möjligen även sådant som idag anges på pantförskrivningen kan utläsas och analyseras.

Jag frågade Markus af Ugglas Åberg, analyschef på Lowell Sverige, vilka effekterna skulle bli för andrahandsmarknaden av skulder.

Markus af Ugglas"Absoluta majoriteten av den risk vi ser när vi investerar i NPL-portföljer (Non Performing Loans), är risken att den data vi analyserar är felaktig eller ofullständig. Det kompenseras av att vi investerar till en högre förväntad avkastning vilket resulterar i ett lägre pris för säljaren. Utifrån den skillnaden i riskprofil vi ser på portföljer med data av hög kvalitet jämfört med portföljer med data av sämre kvalitet, estimerar vi att effekten av digitala skuldebrev med full historik skulle motsvara cirka 1-3% högre pris till säljaren. Andrahandsmarknaden för NPL-portföljer omsätter årligen över två miljarder kronor, så värdeökningen till följd av införandet av digitala skuldebrev skulle absolut vara signifikant.".

 

Standard för digitala löpande skuldebrev

Argumentationen ovan gällande data som skulle leda till perfekt historik har tyvärr en del problem. I praktiken tror vi att data kommer fyllas på av olika parter på olika sätt under skuldebrevets livslängd. Det finns då en risk att ”påteckningarna” av förändringar i skuldebrevet inte blir analyserbara och därmed skulle en del av värdet gå förlorat.

Göran Almgren, CEO på Enigio, hur ser ni på detta? Ni har i tidigare intervjuer sagt att ni medvetet inte lagt in en standard för data men riskerar inte det att kraftigt minska värdet med tjänsten?

"I första hand skapar vi ”digitalt papper”, så grundfunktionen är att vad som helst ska kunna skrivas. Men vi inser självklart värdet av möjligheten att ”känna igen” och utbyta avtal med standardiserat format och vi har därför även utvecklat ett valbart avtalslager ovanpå det digitala pappret som gör det möjligt att skapa standardiserade avtalstyper som följer definierade scheman om vilken information som finns och vad som kan läggas till. Branschen skulle ha nytta av att en standard etableras för hur ett skuldebrev ska utformas. Men även innan en standard är etablerad finns det bra metoder och lösningar för att kunna extrahera rätt data ur en strukturerad fil för att därefter exempelvis genomföra en automatisk populering av data till ett affärssystem."

 

Sammanfattning

Vi tror på en spännande framtid för skuldebreven. Användningsområdena för blockkedjeteknik lät för några år sedan oändliga, men har krympt allt eftersom. Om detta skrev McKinseys ett inlägg nyligen. 

Så är det blockkedjetekniken och Enigios patenterade variant som slutligen tar oss till fullt digital hantering av löpande skuldebrev? Det skall bli spännande att följa myndigheternas och rättsinstanserna behandling av digitala original. Troligen kommer man i slutändan fram till att de digitala originalen är både säkrare och enklare att hantera, men även ett godkännande från myndighetshåll är bara första steget mot att få alla att använda digitala löpande skuldebrev. Det är lätt att se hur storbankerna kommer att vilja ta steget bort från all manuell hantering, men förändring hos jättarna går sällan snabbt och det ligger nära till hands för bankerna att istället, som nischbankerna, välja en enklare väg och invänta en fullt mogen teknik. Möjligen blir det ändå så att det långsiktiga värdet av att ha kronologiskt analyserbar data är det som slutligen tvingar alla större utställare av skuldebrev att ta steget till digitala original.

Läs mer om hur Lowell skapar tillväxt inom fintech. Ladda ner vår case-samling.

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!