<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Omvandla era kreditförluster till intäkter

04.05.2021 5 min lästid

Kreditförluster kan drabba alla företag och påverkar dess solvens. En kreditpolicy behöver vara lagom stram för att både öka försäljningsmöjligheterna och minska risken för obetalda fakturor. En genomtänkt kredithantering hjälper er att hitta den balansen.

Försäljning av fordringar är en långsiktig strategi som hjälper er att arbeta proaktivt, förbättra ert företags resultat och bibehålla era kundrelationer. Det innebär att ni säljer era förfallna fordringar till ett företag som är specialiserat på kredithantering. 

 

Fördelarna med försäljning av fordringar

När ni säljer era fordringar till ett kredithanteringsföretag ökar ni den ekonomiska förutsägbarheten vad gäller kreditförluster och försäljning. Det ger en direktreglering av osäkra fordringar som annars skulle lett till kreditförluster.

Försäljning av fordringar påverkar även resultatet för räkenskapsåret, det förbättrar er likviditet och frigör rörelsekapital för investeringar. Om företaget ni säljer fordringarna till är seriöst erbjuder de även god service till era slutkunder, exempelvis olika betalningsalternativ. Allt för att era kunder i slutändan ska få en positiv upplevelse av ert företag. 

När ni säljer fordringar anges beloppet av fakturorna för innevarande räkenskapsår i ert företags resultat. Försäljning av fordringar förenklar även rapportering och redovisning vilket innebär att er organisation kan använda resurser för ekonomisk förvaltning till mer produktivt arbete.

 

Få fördjupad kunskap om hur pandemiåret påverkat de nordiska hushållens ekonomi
Webinar: One year with pandemic - Financial impacts on Nordic households

 

När ska fordringar säljas?

Försäljning av fordringar är slutet av en process som börjar med ett kreditbeslut och avslutas med en betalning eller en försäljning av en fordran. Fordringar kan säljas direkt efter att de förfallit eller senare, när det passar er som företag. I allmänhet gäller att ju tidigare förfallna fordringar säljs, desto bättre betalt får ni för dem.

Fordringar kan säljas vid enstaka tillfällen eller regelbundet. En engångstransaktion kan till exempel planeras till en viss tidpunkt under året, om ni vill jämna ut företagets balansräkning och kassaflöde. Vid regelbunden handel köper partnern fordringarna vid överenskomna intervaller, till exempel en gång i månaden. Det ger bättre insikt i kreditrisker och förutsägbarhet för kassaflödet på lång sikt.

Försäljning av fordringar passar alla verksamheter som sysslar med kreditförsäljning. Företag inom finanssektorn gynnas speciellt och säljer därför aktivt sina fordringar, eftersom de ofta hanterar stora fordringsbelopp. Kreditförlusthantering är då en viktig del av företagens riskhantering. Men fordringar kan säljas oavsett storlek.

people-working-in-team-top-view-of-partners-discus-NLZJJBG

Försäljning av fordringar gynnar både er och er kund

Även om fordringar vid en försäljning genererar något mindre värde jämfört med en direktbetalning minskar ändå försäljningen kreditförlusterna. Dessutom är det ett smart sätt att säkerställa trygghet och en god service till era kunder.

Professionella kredithanteringsföretag främjar relationen mellan er och era kunder. En bra aktör stödjer slutkunden i att betala tillbaka sin skuld genom att exempelvis förlänga betalningsfrister och göra individuella betalningsplaner. Avsikten med inkasso via en tredje part är att er kund ska kunna betala av sin skuld flexibelt och att relationen mellan er och er kund bibehålls.

 

Om du är intresserad av att veta mer om Lowell och vårt arbete tipsar vi om vårt nordiska webinar. Där delar vi insikterna från vår undersökning Betalningsindikatorn som vi tagit fram tillsammans med Demoskop.

 

New call-to-action

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Svenskarnas ekonomi Betalningsindikatorn Betalningar Lönsamt företagande Ditt företags ekonomi Kredithantering

Relaterade inlägg