<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur påverkar konjunkturen er likviditet?

BNP-tillväxten bedöms minska under 2020 till 1 % vilket är svagare än normalt. Mycket tyder på att den avmattning i ekonomin som startade redan 2018, nu lett fram till en slutpunkt för högkonjunkturen. Samtidigt tog börsen ett glädjeskutt tidigare i veckan. Med prognoser och rapporter som visar åt olika håll kan det vara svårt att veta vad man ska tro. Denna osäkerhet kan skapa oro hos många mindre företag. Om kunderna blir försiktigare kan det innebära minskad försäljning eller färre uppdrag. Detta kan i sin tur påverka likviditeten och därmed företagets betalningsförmåga. Hur skulle ert företag påverkas om era kunder blev försiktigare? Hur väl förberedda är ni för en minskad tillväxt? I detta blogginlägg ger jag tips på några viktiga nyckeltal och annat som är bra att ha koll på - om konjunkturen vänder.

 

Skapa koll med prognoser

Med hjälp av prognoser kan man få en bild av hur ekonomin kommer att utvecklas framöver. Prognoser är självfallet alltid förknippade med osäkerhet då de kanske inte täcker in alla aspekter som påverkar ert företag. De blir dessutom mer osäkra ju längre fram i tiden de sträcker sig. Med detta sagt är det ändå viktigt att följa den ekonomiska utvecklingen för att förbereda sitt eget företag. Detta är inte minst viktigt om ni planerar för större investeringar.

 

Vad påverkar ert företag?

Man bör också fråga sig vilka faktorer som påverkar företaget mest och hur länge man kan stå emot en lägre orderingång. Som jag nämnde inledningsvis påverkar minskad försäljning eller färre uppdrag ett bolags likviditet. Likvida medel är pengar som man har på banken eller i kontanter (för de som fortfarande använder sådana) och är också ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Har ni dålig betalningsförmåga kan ni få svårt att betala era egna skulder i tid. Det är därför viktigt att ni har en tydlig bild över den kortsiktiga utvecklingen i företaget.

 

Nyckeltal som påverkar er betalningsförmåga

Genom att ha hög omsättning på lagret, att få betalt så fort som möjligt från sina kunder samt att alltid eftersträva en så lång kredittid som möjligt från sina leverantörer, kan företag förbättra sin likviditet och betalningsförmåga. 

Läs fler tips om hur ni förenklar för era kunder att betala i tid

 

Lagringstid

Att ha mycket varor på lager kostar mycket pengar. Därför ska man alltid sträva efter att lagerhålla varor så kort tid som möjligt. En hög omsättningshastighet är ofta ett tydligt bevis på att bolaget i fråga har en effektiv försäljningsprocess, rätt varor på lager samt är duktiga på att marknadsföra sina varor.

Kundkredittid

Kundkredittid är den tid som kunderna har på sig att betala för en produkt eller tjänst som de köpt. Under denna tid lånar det säljande bolaget i princip ut pengar räntefritt till sina kunder. Därför ska man försöka att alltid hålla en kort kredittid. Var dock försiktiga, allt för korta kredittider kan leda till missnöje eller att kunderna inte hinner betala. Det går också att erbjuda nya kunder, som man kanske inte känner så bra, en kortare kredittid än vad man erbjuder sina stamkunder. Ta reda på branschpraxis och var lyhörd. Ett tips är också att ta hjälp av en samarbetspartner som kan hjälpa er med påminnelsehanteringen, kundtjänst och bra digitala lösningar som förenklar för kunderna att betala. På detta sätt kan ni minska risken för kundförluster och samtidigt bibehålla goda relationer och nöjda kunder. Läs mer om hur Lowell kan hjälpa er.


Leverantörskredittid

På samma tema är det klokt att alltid försöka få så lång tid som möjligt för att betala sina egna leverantörer. Optimalt är att hinna sälja det man köpt in, innan fakturan förfaller. På det sättet behålls likvida medel i bolaget längre. Det påverkar er likviditet positivt och möjliggör samtidigt för investeringar.

 

Sammanfattning

Det är många parametrar som påverkar konjunkturens utveckling. Rapporter och prognoser kan också visa åt lite olika håll. Det är dock alltid bra att vara förberedd, framförallt om vi är på väg mot en period med lägre tillväxt. Genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar ert företag mest samt ha koll på viktiga nyckeltal kan ni ta ett viktigt steg på vägen. Lycka till!

Ladda ner vår ebok för företagaren som vill växa

Vill ni veta mer om Lowells tjänster för företag?  Kontakta oss!