<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få koll på juridiken vid fordringar

När man arbetar med juridik och djupdyker i avtal varje dag, blir facktermer och komplicerade ord snabbt vardagsmat. Då kan det vara bra att påminna sig om att alla inte är lika vana vid att läsa den typen av texter och se till att anpassa språket, så att budskapet når fram på bästa sätt. Som inkassobolag arbetar vi ständigt med att göra våra brev och annan kommunikation lättillgängliga för alla, oavsett om vi kommunicerar med stora företagskunder eller privatpersoner.

I det här blogginlägget kommer jag förklara några av de ord som kan dyka upp i tvistiga ärenden och här kan du hitta en ordlista med några vanliga juridiska ord. 

 

Firmatecknare

Firmatecknare är en person som har rätt att ensam eller tillsammans med en annan person, teckna ett företags firma, det vill säga skriva under rättshandlingar som är bindande för företaget. Ändring av firmatecknare ska göras till Bolagsverket. Ofta tecknas firman av två eller flera firmatecknare tillsammans. När man ingår avtal är det viktigt att kontrollera att den som undertecknar avtalet har rätt att teckna avtal, så att avtalet blir bindande. Om ett avtal inte är bildande finns risken att du kanske inte kan kräva betalning för varor eller tjänster som du har levererat.

Läs fler tips om vad som är bra att tänka på när du ingår avtal.

 

Förlikning

Förlikning är en uppgörelse mellan parter som tvistar. En förlikning kan träffas av parterna utan rättslig prövning vid domstol eller mellan parter som redan befinner sig i domstol. Giltigheten av en förlikning påverkas inte av huruvida den träffas i domstol eller inte. Parterna kan begära att en förlikning skrivs in i en dom av domstolen. Domen kan sedan användas för att lämna fordran vidare till Kronofogden för utmätning.

 

Preskription

Preskription innebär att en fordran upphör om inte preskriptionsavbrott sker inom en viss tid. Det innebär att man inte längre har rätt att få betalt för sitt krav. Preskriptionen kan avbrytas genom att gäldenären (den som är skyldig pengar) betalar eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (den som ska få betalt).

Preskriptionen avbryts även genom att gäldenären får skriftliga krav från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol. I svensk rätt finns de grundläggande reglerna i preskriptionslagen, men det finns även andra lagar med speciella regler avseende preskription. För konsumentfordringar är huvudregeln att fordringarna preskriberas efter tre år, men ett undantag är löpande skuldebrev där preskriptionstiden är tio år. För näringsidkare är huvudregeln en tioårig preskriptionstid. Läs mer om skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev samt vinsterna med digitala löpande skuldebrev. 

 

Ladda ner ORDLISTA

 

Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.