<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

God kredithantering ger ökad kristålighet hos företag

Med en välfungerande kredithantering kan företag vara förberedda på förändringar – både normala svängningar i omvärlden och mer exceptionella som vi nu fått se i och med coronapandemin. Med en ökad ekonomisk beredskap kan företag snabbare anpassa sig till nya situationer och fokusera på framtiden.

Under det senaste året har det blivit tydligt hur viktigt det är med aktuell data kring betalningsbeteende inför kreditbeslut. De traditionella metoderna som att analysera betalningsvilja och betalningsförmåga genom att titta på tidigare betalningar eller kreditkontroller ger varken tillräcklig mängd data eller rätt bild av nuläget. Och en bild som varken är komplett eller uppdaterad fungerar förstås ännu sämre som beslutsunderlag i en brinnande pandemi som orsakat stora globala förändringar på kort tid. 

 

Ansvarsfull utlåning tar hänsyn till båda parter

I allmänhet är företag inte beredda på stora globala förändringar som pandemier. Att kräva full krisberedskap i den dagliga verksamheten är inte rimligt, men det finns saker man kan göra för att öka kriståligheten. Att investera i en välfungerande kredithantering är en effektiv metod. Hur företag arbetar proaktivt med sin ekonomi varierar dock stort. 

Hos de största företagen är det vanligt att smittsamma sjukdomar finns med i kontinuitetsplanen, men det är förmodligen få företag som faktiskt trott att man skulle behöva använda sig av detta stycke. För små och medelstora företag är det mycket begärt att kräva beredskap inför pandemier av omfattningen vi sett det senaste året. Men kreditrisk är något man bör vara förberedd på, inför alla typer av situationer när ens kunder inte kan betala i tid.

online-meeting-via-video-conference-call-G9CNFTZ

Handel mellan företag bygger på kreditförsäljning. Produkter och tjänster flyttas från ett företag till ett annat innan fakturan betalas. När ett kreditbeslut fattas, förlitar sig företagen på att betalningen också kommer att genomföras. Hur man tar fram betalningsprognoser, hur betalningsplaner efterlevs och hur man går tillväga vid skuldindrivning beror på företagets storlek. Enligt experterna gynnar det alla att se till att skulder återbetalas snabbt. 

När man har stora kapitalstarka företag som kunder är risken för kreditförluster mindre, men betalningarna riskerar att ta tid. Stora företag gör ofta noggranna bedömningar innan de fattar kreditbeslut. Men av någon anledning sker inte någon långsiktig övervakning vilket utsätter er som företagare för risker. 

För mindre företag kan det ta emot att driva in skulder från stora kunder. Större bolag får då diktera betalningsvillkoren och på så sätt kan de använda ett litet företag som bank.

 

Företagsstödet har hjälpt många

Coronakrisen har inte påverkat företagen i den utsträckning man först förutspådde. Förlängda betalningsperioder och andra subventioner har bidragit, särskilt för de företag som var starka före coronapandemin men vars verksamhet stoppades som en direkt följd av den. De långsiktiga effekterna kommer dock dröja innan vi ser fullt ut. tired-female-office-worker-with-protective-mask-un-XH98CFY

Nu är vaccineringen igång och sakta men säkert kommer vi förhoppningsvis att kunna återgå till en mer normal vardag. Hur återgången ser ut påverkas dock av hur företagen klarat de exceptionella omständigheterna i allmänhet. Det har varit stora skillnader i företagens framgångar under pandemin. Både mellan olika branscher men även för verksamheter inom samma bransch. Att ha överblick över sin kredit- och kontanthantering har stor betydelse för möjligheten att klara utmanande tider, oavsett om det är på grund av en pandemi eller inte.

 

Checklista för kredithantering

  • Se till att betalningsinformationen för att bedöma er kunds kreditvärdighet är så omfattande som möjligt. Ur riskhanteringsperspektiv är det aktuella betalningsuppgifter som är mest användbara. Om dessa uppgifter visar att kunden har betalningsförmåga är det värt att göra affär.
  • Sträva efter att ha en dialog med era kunder. Fråga dem direkt om deras situation förändrats och i så fall hur. 
  • Var konsekvent i er kommunikation. Ta personlig kontakt med kunder som är mindre bekanta. 
  • Ni behöver inte alltid avsluta en kundrelation, men ni bör övervaka och anpassa er till eventuella förändringar. 
  • Om er egen betalningsförmåga försämras, kontakta er borgenär, till exempel er bank eller hyresvärd, i rätt tid.
  • Skapa en plan som sträcker sig till tiden efter corona.

 

New call-to-action